Virtecos företagssimulering är en av världens snabbaste företagsanalyser! Genom att flytta fyra staplar med fingret eller musen så ändras resultat- och balansräkningens tal, tillsammans med olika avkastningsmått på hundradels sekunder. Finansnettot simuleras via pil upp eller ned. Avsluta årets simulering och fortsätt med nästa år och se in i framtiden!

Företagets avkastning skapas alltid av tillgångssidan i balansräkningen. Finns det inga investeringar finns det inte heller några intäkter eller kostnader i verksamheten (rörelsen). Avkastningen på tillgångarna (totalt kapital) definieras som rörelseresultatet / summa tillgångar (Rt). Skulderna ger inte företaget någon avkastning, utan innebär istället en finansiell kostnad för företaget, som det måste bära eftersom det är de som finansierat tillgångarna!

Till tjänsten

Vill du veta mer om Rätt hyra?